Hur går en bygglovsansökan till?

Lär dig hur processen för bygglovsansökan fungerar från början till slut. Från att kontrollera om du behöver ansöka om bygglov för det du vill bygga till att få ditt slutbesked då du kan flytta in.

Tänk på att du på de flesta kommuners hemsidor kan använda deras e-tjänster för att skicka in din bygglovsansökan digitalt. Då riskerar du inte att din ansökan hamnar i skräpposten eller tappas bort på vägen till brevlådan.

För att påskynda hanteringen så mycket som möjligt är det även viktigt att se till att ansökan är korrekt ifylld och att det inte saknas någon information.

Kontrollera om du behöver göra en bygglovsansökan

Innan du börjar bygga bör du kontakta kommunens byggnadsnämnd för att ta reda på om du behöver ett bygglov. Du kan sedan lämna in en bygglovsansökan. Den lokala byggnadsnämnden ger dig råd och vägledning.

Skicka in din bygglovsansökan

Du lämnar in din bygglovsansökan till byggnadsnämden i din kommun. Ansökan består av Ritningar, dokument och annan information som din kommun behöver för att fatta ett beslut. Kontrollera att dokumenten är tydliga och korrekta för att öka chanserna till en snabb hantering. Du kan ladda ner blanketter för bygglovsansökan på din kommuns hemsida. Och i de flesta kommuner kan man även ansöka digitalt. Vanligtvis ska du även ange vem som skall vara kontrollansvarig (KA) i ansökan. Om du behöver rekommendationer arbetar vi återkommande med flertalet kontrollansvariga vi varmt kan rekommendera.

Utöver bygglovsansökan räcker det oftast med att du lämnar in planritning, fasadritning, sektionsritning, marklinjeritning, markplaneringsritning och en situationsplan.

Kontroll av handlingar

Byggnadsnämden kontrollerar handlingarna du har lämnat in. De säkerställer också att bygglovsansökan är komplett och att åtgärden du planerar att utföra kräver bygglov. Dessutom kontrollerar dom att ritningar är fackmannamässigt utförda och korrekta. Dom kontrollerar om något fattas i din ansökan eller om den är felaktig. Om något fattas eller är fel resulterar det i att du få ett föreläggande om att komplettera ansökan inom en viss tid.

Mottagningsbevis

När din inlämnade ansökan är komplett kommer du få mer information skickat till dig från byggnadsnämnden. Informationen handlar bland annat om hur lång tid handläggningen får lov att ta. Du får också information om vad du kan göra om du inte är nöjd med nämndens beslut.

Prövning av bygglovsansökan

Byggnadsnämnden undersöker om detaljplanen eller områdesbestämmelserna gör det möjligt att bygga det du har ansökt om. Dom kontrollerar också att du upfyller alla tillgänglighetskrav. Även utomplans där det inte finns någon detaljplan eller några områdesbestämmelser kontrollerar dom att det du vill bygga är lämpligt för den plats du vill bygga på. Inom tio veckor från inskickad ansökan eller från eventuell komplettering ska du få ett beslut om bygglov.

Beslut för bygglovsansökan

Om byggnadsnämnden har fastställt att din åtgärd uppfyller alla krav kommer du att få bygglovet godkänt. Däremot om det finns krav du inte uppfyller kommer du får avslag på din ansökan. Om dom avslår din ansökan har du möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Som antingen kan ändra kommunens beslut eller avslå din överklagan.

När ansökan godkänns publiceras bygglovet i Post- och Inrikes Tidningar. Då kan alla som har något att invända chans att framföra detta. Bygglovsnämnden skickar också ut brev till dina närmaste grannar. Där redovisar dom dina bygglovsplaner så dina grannar har en möjlighet att överklaga beslutet. Om ingen överklagar inom tre veckor så vinner beslutat laga kraft och går inte längre överklaga. Även om du har fått godkänt bygglov får du inte påbörja åtgärden direkt. Efter bygglovet pubbliceras måste det först gå minst 4 veckor och du måste ha fått ett startbesked för att börja. Bygglovet har en giltighetstid på fem år från det datum beslutet vann laga kraft. Därefter måste åtgärden vara klar, du måste också påbörja åtgärden inom två år annars blir bygglovet ogiltigt.

Tekniskt samråd

Om åtgärden inte kräver ett tekniskt samråd får du startbesked i samband med att bygglovet blir beviljat. Du får en kallelse till tekniskt samråd och information om vad du behöver redovisa. Oftast behöver du lite mer teknisk information och konstruktionsritningar inför detta. På det tekniska samrådet går man igenom förslag till kontrollplan och du redovisar hur du har planerat att utföra arbetet. Du som byggherre tillsammans med din kvalitetsansvariga närvarar på mötet. Och ibland kan även en representant från hustillverkaren eller snickarfirman medverka.

Starbesked

Du måste visa för byggnadsnämnden att din planerade åtgärd kommer att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess bestämmelser för att få ett startbesked. I och med att du får beslut om startbesked är också kontrollplanen fastställd. Du ska följa den och fylla i löpande med diverse intyg och egenkontroller lite beroende på hur kontrollplanen är upprättad. Fyra veckor efter att beslutet finns i Post- och Inrikes Tidningar och du har ditt startbesked. Då får du påbörja åtgärden. Om du påbörjar åtgärden innan dessa krav är uppfyllda kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Minst en gång under byggtiden ska en representant från byggnadsnämnden besöka arbetsplatsen och upprätta ett protokoll för besöket.

Slutsamråd

När du har byggt klart och om ett tekniskt samråd hölls innan bygget ska ett slutsamråd hållas. Om slutsamrådet är uppenbart onödigt kan byggnadsnämnden besluta att ett slutsamråd inte behövs. Vid slutsamrådet som oftast hålls på platsen där åtgärden har utförts kontrollerar byggnadsnämnden att kontrollplanen har följts. De gör också en bedömning om du kan få ett slutbesked.

Slutbesked

Du får inte använda det du byggt innan du fått ett slutbesked utfärdat. Om du skulle göra det utan att du har fått ditt slutbesked kan en byggsanktionsavgift tas ut. Visar det sig att du inte har uppfyllt alla gällande regler, lagar och krav. Så resulterar det i att byggnadsnämden kommer att neka dig ditt slutbesked. Då måste du först åtgärda eventuella brister och fel innan du kan göra en ny begäran om slutbesked. Om det finns mindre brister så kan du få slutbesked med villkor att bristerna ska fixas till. Däremot om det finns större brister men inte så stora så du blir nekad slutbesked. Då får du något som kallas för ett intermistiskt slutbesked. Det innebär att du kan få börja använda det du byggt under tiden du fixar dessa brister.

Läs mer om hur det går till att söka bygglov

Om du vill ta reda på ännu mer information om hur det går till när du ska söka bygglov. Då kan du läsa mer om det på din kommuns hemsida t.ex. på hemsidan för Göteborgs Stad.